Portal InwestycyjnyGMINY BOGUCHWAŁA

Dlaczego warto tu zainwestować

Mocne strony gminy


 • Położenie w bezpośrednim sąsiedztwie Rzeszowa, które stanowi centrum społeczne, kulturalne i gospodarcze województwa podkarpackiego
  Wzrastająca liczba ludności w gminie i korzystne trendy demograficzne – wzrost liczby ludności w ostatniej dekadzie o 11%, prognozowany jest dalszy wzrost liczby ludności (o 10,6% w 2030 r.)
 • Dobre skomunikowanie z miastem wojewódzkim – przez gminę przebiega droga krajowa nr 19 i planowana droga szybkiego ruchu nr 19, będąca elementem międzynarodowego szlaku Via Carpatia łączącego Europę Południową i Północną
 • Obecność Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej umożliwiającej szybki dojazd do centrum Rzeszowa – linia kolejowa nr 106 relacji Rzeszów-Jasło
  Wysoki potencjał rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej (EURO-PARK Mielec) leżącej na terenie Wisłoczyska – możliwość poszerzenia strefy o tereny znajdujące się tuż przy zjeździe z drogi S19
 • Pozytywne tendencje związane z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej oraz gazowej - w 2020 r. z sieci wodociągowej korzystało 93,4% mieszkańców, z kanalizacyjnej 85,1%, a z gazowej 88,6%
 • Utrzymująca się atrakcyjność osiedleńcza gminy, czego dowodzi dodatnie saldo migracji w latach 2016-2020 (4,28 w 2020 r. w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców),
 • Spadek poziomu bezrobocia – liczba osób bez pracy zmalała o 26% w 2020r. w stosunku do 2016 r.
 • Spadek poziomu ubóstwa wśród mieszkańców gminy czego dowodem jest zmniejszająca się liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej – w 2020 r. odnotowano spadek o 47,3% w stosunku do 2016 r.
 • Ogólne zadowolenie mieszańców – ponad 80% badanych uważa gminę za dobre miejsce do życia
 • Wysokie poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców – 80,3% ankietowanych ocenia gminę jako bezpieczną
 • Wysoki potencjał edukacyjny szkół podstawowych i liceum dwujęzycznego znajdujących się w gminie
 • Walory przyrodnicze wpływające na atrakcyjność turystyczną – gmina częściowo położona jest w granicach Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, ukształtowanie terenu i środowisko naturalne sprzyjają rozwojowi turystyki aktywno-wypoczynkowej, oznakowane trasy rowerowe o zróżnicowanym stopniu trudności
 • Sprawnie działający system odbioru odpadów komunalnych – 78,5% ankietowanych wskazuje to jako mocną stronę gminy
 • Rozwój energetyki odnawialnej inwestycje w OZE, uczestniczenie w projektach związanych z OZE
 • Regularna Wymiana przestarzałych kotłów węglowych i gazowych w budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych na urządzenia spełniające najnowsze normy
 • Wdrażanie projektów proekologicznych takich jak "Wodnik" i "Boguchwała Smart City"

Ważne linki